ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

1. Szerződő felek

1.1. Szolgáltató (továbbiakban Szolgáltató)

- Cég: Arda Szolgáltató Kft
- Cím: 2440 Százhalombatta Halom utca 17.
- Levelezési cím: 2441 Százhalombatta Pf. 214.
- Képviseli: Wilhelm Zsolt ügyvezető igazgató
- Adószám: 12826605-2-13 (HU12826605)
- Cégjegyzékszám: 13-09-090958
- Bankszámlaszám: 11706016-20808628
- Telefon: +36-20-404-2008
- E-mail: arda@arda.hu
- Web: http://www.arda.hu

1.2. Megrendelő (továbbiakban Megrendelő)

- Az a természetes vagy jogi személy, aki a gazdasági vagy szakmai tevékenységi körén belüli célból igénybe veszi a Szolgáltató szolgáltatásait.
- Cég:
- Cím:
- Képviseli:
- Adószám:
- Cégjegyzékszám:
- Bankszámlaszám:
- Telefon:
- E-mail:
- Web:
együttesen Felek.

2. AZ ÁSZF HATÁLYA

Jelen ÁSZF hatályos 2013. augusztus 01. napjától visszavonásig illetve módosításig. Az ÁSZF későbbi módosításaival bevezetett rendelkezések a módosított ÁSZF-nek Szolgáltató honlapján való közzétételétől számított 15. napon lépnek hatályba.

3. A SZERZŐDÉS TÁRGYA

3.1. Általános meghatározások

3.1.1. Szolgáltató Magento alapú webáruház elkészítését vállalja a Megrendelő részére, az alábbi feltételekkel:

- A Magento egy nyílt forráskódú rendszer, amely az Open Software License 3.0 ("OSL", http://opensource.org/licenses/osl-3.0.php) alapján szabadon használható. Felek ennek ismeretében döntöttek a nyílt forráskódú platformra történő kivitelezés mellett. Megrendelőt a Magento rendszer fenti OSL szerinti használatáért külön licence díj fizetési kötelezettség nem terheli.
- A Magento rendszert nem Szolgáltató készítette, így nincs ráhatása arra, hogy a fejlesztő cég a Magento rendszert meddig fejleszti, a jelentkező biztonsági és/vagy programhibákat hogyan és milyen határidővel javítja
- Szolgáltató munkanapokon (hétfő-péntek) 09:00-16:00 között tart nyitva (hivatali idő). Megrendelő külön kérésére az ettől eltérő időpontban, felár ellenében vállalja a megbízások teljesítését
- A vállalási határidőről az árajánlat rendelkezik (ha az árajánlat nem tartalmazza, akkor az árajánlat érvényességi ideje 15 nap)
- A díjazás óraelszámolás vagy projekt alapján történik, az aktuális díjszabásról az árajánlat rendelkezik

4. MUNKAFOLYAMATOK MEGHATÁROZÁSA

4.1. Előzetes egyeztetés

- Szolgáltató és Megrendelő közösen felméri a fejlesztendő webáruház jellemzőit, a webáruházra vonatkozó alapvető elvárásokat
- Az egyeztetésről Felek feljegyzést készítenek, amely feljegyzések tartalmára vonatkoznak a titoktartási követelmények
- Szolgáltató az előzetes egyeztetések után, az ott elhangzottak ismeretében jogosult indokolás nélkül elutasítani a megrendelést
- Szolgáltató a munka készítése során figyelembe veszi a magyar jog vonatkozó előírásait és a jó erkölcs írott és íratlan szabályait
- Szolgáltató kiemelkedően figyel arra, hogy mások emberi méltóságát, jó hírnevét, becsületét tiszteletben tartsa
- Szolgáltató kiemelkedően szem előtt tartja a szerzői jogvédelem alatt álló alkotások, előadások, földrajzi árujelzők, védjegyek fennálló jogait, illetve egyéb kizárólagos védelmeket
- Megrendelő szavatolja, hogy az általa biztosított anyagok felhasználási jogaival rendelkezik, jogvita esetén Szolgáltató helyett helytáll
- Megrendelő jogszabályba, jó erkölcsbe ütköző vagy mások életét, testi épségét, javait veszélyeztető utasítása esetén Szolgáltató elállhat a szerződés teljesítésétől és követelheti felmerült kárának megtérítését

4.2. Specifikáció (vázterv) készítése

- Szolgáltató a Megrendelő által küldött rövid szöveges és/vagy grafikus vázlatok alapján grafikai váztervet készít, melyet Megrendelő részére bemutat
- A layout tervek célja, hogy bemutassa a kommunikációs megoldásokat, a stílust, a design lényegi elemeit
- Az esetlegesen felkínált alternatívák határozott koncepciókat képviselnek, amelyekből egyértelműen körvonalazódik a kidolgozás utáni kész munka. A tervek kizárólag Szolgáltató tulajdonát képezik
- Szolgáltató az általa készített terven 2 alkalommal Megrendelő igényei szerint ingyenesen változtat
- Abban az esetben, ha a felkínált terv nem elfogadható a Megrendelőnek, Szolgáltató további tervezési díj ellenében további terveket készít. Ennek feltétele Megrendelő részéről az elképzeléseinek pontosítása
- Amennyiben a megadott paraméterek a tervezés során a Megrendelő kérésére lényegesen megváltoznak (azaz a paraméterek minimum 20%-ban eltérnek) Szolgáltató erről tájékoztatja a Megrendelőt és kiegészítő árajánlatot küld
- Megrendelő 48 órán belül írásban jóváhagyja a vázlattervet, amelyet a választott koncepciónak megfelelő konkrét megoldás kidolgozása követ

4.3. Specifikáció (funkcionális lista) készítése

- Szolgáltató az előzetes egyeztetések alapján feladat-specifikációt készít, melynek célja a feladat mindkét fél számára egyértelmű megfogalmazása
- Megrendelő Szolgáltató számára biztosítja az alábbi adatokat, információkat:
• céges adatok (cégnév, adószám, elérhetőségi adatok) • a projektben részt vevő személy(ek) adatai (név, email cím, telefonszám, beosztás)
• kategória struktúra
• termék csoportok
• termék jellemzők (különös tekintettel, de nem kizárólagosan a szűrési feltételekhez szükséges információk)
• termék kép(ek)
• statikus tartalmak (különös tekintettel, de nem kizárólagosan szállítási feltételek, ászf, vásárlási feltételek, bemutatkozás, kapcsolati adatok)
• elképzeléseit az oldal látványvilágával kapcsolatban (ide értve, de nem kizárólagosan: színvilág, logo, elrendezés, fő- és aloldalak tartalmai)
• a tervezett szállítási és fizetési módokat
• a várható termékszámot, tervezett látogatói számot
• egyéb egyedi fejlesztést igénylő modulokat (megvásárolt vagy fejleszteni kívánt modulok, pl: hírlevél küldés, számlázás, automatikus termék import)
• egyéb egyedi fejlesztést igénylő más rendszerekkel történő összekapcsolás (pl vállalatirányítási rendszer, árösszehasonlító oldal)
- Szolgáltató Megrendelő számára biztosítja az alábbi környezeteket:
• Szolgáltató Megrendelő részére feladatkövető rendszert biztosít, ahhoz hozzáférést biztosít. A felületen mind a Szolgáltató, mind a Megrendelő részéről részt vevő munkatársaknak a felhasználói hozzáférés kiosztása Szolgáltató feladata. • Szolgáltató teszt tárhelyet alakít ki a fejlesztés idejére, amelynek tartalmát az élesítéskor archiválja
• Szolgáltató Megbízóval folytatott projektszintű kommunikációt folytat
• Szolgáltató a kért feladatokat rendszerezi, az eredményeket jelenti
• Szolgáltató a szükséges erőforrásokat rendelkezésre bocsátja
- Megrendelő a specifikációt elfogadja vagy módosításra visszaküldi (elsődleges kommunikációs eszköz az email). Visszaküldés esetén Megrendelő és Szolgáltató további egyeztetéseket folytat és Szolgáltató verzionált specifikációt készít mindaddig, amíg Megrendelő azt el nem fogadja vagy bármelyik fél a megbízást fel nem mondja
- Szolgáltató a specifikáció elkészítéséért díjat számol fel, amelynek összege a mindenkori végösszeg 10%-a
- A specifikáció díjazási értékét Szolgáltató kiszámlázza, Megrendelő egyoldalú szerződésbontása esetén
- Elfogadott feladat-specifikáció esetén Szolgáltató megvalósíthatósági tervet, időbecslést készít Megrendelő számára, amelyeket az árajánlat tartalmaz.
- A megvalósíthatósági terv tartalmazza a felhasználandó technológiák felsorolását, a fejlesztéshez szükséges erőforrások megnevezését, a fejlesztés részeire vonatkozó óraszámok meghatározását.
- A megvalósíthatósági terv és az árajánlat írásban rögzített szerződés elfogadásával jön létre Felek között.
- A fejlesztés csak a feladat-specifikáció és az árajánlat elfogadása, illetve a szerződés felek közötti létrejötte után kezdhető el.
- A fejlesztés menetéről Szolgáltató folyamatosan tájékoztatja Megrendelőt a közös kommunikációra kijelölt csatornán keresztül.
- Amennyiben Megrendelő az adatszolgáltatási kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, illetve a tárgyi feltételeket határidőben nem biztosítja, úgy Megrendelő késedelmének idejével a teljesítési határidő meghosszabbodik.
- Specifikáció módosítása a fejlesztés során: Megrendelő a fejlesztés során módosíthatja a feladat-specifikációt, új funkciók bevezetését kérheti, azonban a módosításnak megfelelő fejlesztés csak a feladat-specifikáció Szolgáltató általi elfogadását, valamint a módosított árajánlatnak Felek általi elfogadását követően kerülhet sor.
- Amennyiben Megrendelő bármilyen információt vagy döntést a Szolgáltató e-mailben, írásban vagy a feladatkövető felületen közölt ismételt kérésére sem hoz meg, vagy információkat ismételt kérésre sem közöl, úgy Szolgáltató az adott kérdésben jogosult egyoldalúan dönteni és a fejlesztést ennek megfelelően megvalósítani, melyet a felek szerződésszerű teljesítésnek fogadnak el.
- Szolgáltató vállalja, hogy a Megbízó által adott feladatokat munkaidőben, 72 órás határidővel visszajelzi.
- Szolgáltató a feladat nagyságrendjétől függően, elkészíti a felmerülő feladatokhoz kapcsolódó költség- és időterveket, melyet Megbízónak megküld.
- Ennek tudatában Megbízó írásban jelzi, hogy mely feladatok elvégzését kéri a vállalt feltételekkel. Megbízó és Szolgáltató közösen döntik el, hogy a megoldandó feladatok közül melyek igénylik külön projekt specifikáció illetve szerződés írását.

4.4. Grafikai tervek

- Szolgáltató a Megrendelő által jóváhagyott előzetes tervek és az elkészült specifikáció alapján a honlap grafikai terveit elkészíti
- Szolgáltató saját belátása szerint igénybe vehet alszolgáltatót vagy más teljesítési segédet, ha erről az egyedi szerződés másképp nem rendelkezik. Szolgáltató az igénybe vett munka minőségéért helytáll.
- Ha Megrendelő az általa korábban jóváhagyott tervtől a munka készítési szakaszában eltér, akkor Szolgáltató erről tájékoztatja Megrendelőt és kiegészítő árajánlatot küld
- Az eltérés nem irányulhat a jóváhagyott terv lényegi módosítására, csak ha ebben, vállalási határidejében és díjazásában Felek előzetesen megállapodtak
- Megrendelő 48 órán belül írásban jóváhagyja a grafikai terveket, melyek alapján Szolgáltató a webáruházat elkészíti.

4.5. Sitebuild feladatok

- Szolgáltató az elkészült design tervek alapján az árajánlatban szereplő aloldalak html és css kódját elkészíti
- Szolgáltató a legújabb internetes irányelveknek megfelelő szabványos kódot készít
- Szolgáltató nem garantálja a kód szabványosságát, ha az oldalba olyan külső oldalak forráskódjai kerülnek, amelyekre nincs ráhatása
- Szolgáltató a legújabb verziójú web böngészőkben pixel pontosan megjelenő kódot készít (Firefox, Chrome, Opera, Safari, Internet Explorer 9)
- Szolgáltató a régebbi verziójú web böngészőkben a megjelenítést a lehető legpontosabban végzi el, de nem garantálja a 100%-os grafikai azonosságot (Internet Explorer 6-8, régebbi Firefox, Chrome, Opera, Safari verziók)
- Szolgáltató csak külön díjazás ellenében végez optimalizálást Internet Explorer 6-os verziójú böngésző megjelenítéshez
- Szolgáltató a kódok elkészítésénél figyelembe veszi a kereső optimalizálás és weboldal sebesség növelésének irányelveit
- Szolgáltató külön díjazás fejében további, extra, kereső optimalizálást és sebesség növekedést végez, ha erről Felek írásban megegyeznek
- A forráskód Szolgáltató tulajdonát képezik az oldal átadásának pillanatáig
- Megrendelő a tulajdonába kerülő forráskódokat csak és kizárólag a szerződésben szereplő webáruházban használhatja, azt harmadik félnek csak Szolgáltatóval történt előzetes - írásos - egyeztetés után adhatja tovább
- Szolgáltató csak és kizárólag abban az esetben végez garanciális hibajavítást, ha a forráskódhoz sem Megrendelő sem harmadik fél nem nyúlt hozzá
- Szolgáltató a sitebuild munkálatok végeztével értesíti Megrendelőt annak elkészültéről
- Megrendelő 48 órán belül írásban jóváhagyja a sitebuild elkészítésének tényét és megteszi észrevételeit, amelyeket Szolgáltató a legrövidebb időn belül korrigál
- Ha a megadott határidőben Megrendelő nem nyilatkozik, hallgatását jóváhagyó nyilatkozatának kell tekinteni.

4.6. Egyedi fejlesztések (saját modulok)

- Szolgáltató azokat a fejlesztési feladatokat, amelyek nem részei a Magento alap rendszerének egyedi modul fejlesztésekkel végzi
- Szolgáltató minden modul elkészítése előtt specifikációt készít és juttat el Megrendelőhöz, amely tartalmazza a modulhoz szükséges fejlesztési időt
- Az egyes modulok fejlesztési idejét és az ehhez tartozó díjazást az árajánlat tartalmazza
- Az egyedi modulok minden esetben Szolgáltató szellemi termékei, Megrendelő csak használati jogot szerez a díj megfizetésével
- Megrendelő kifejezetten nyilatkozik arról, hogy az átadott egyedi fejlesztéseket harmadik félnek nem adja át, azt részben vagy egészben nem sokszorosítja
- Megrendelő kifejezetten nyilatkozik arról, hogy az átadott egyedi fejlesztéseket csak és kizárólag a szerződésben foglalt webáruházban használja fel
- Szolgáltató jogosult a saját fejlesztéseit titkosítási algoritmusokkal kódolni, valamint rendszeres online ellenőrző rendszerek segítségével annak felhasználását folyamatosan monitorozni
- Szolgáltató csak külön díjazás fejében adja át az egyedi fejlesztéseinek forráskódjait

4.7. Harmadik fél egyedi fejlesztései (külső modulok)

- A Magento alapú webáruházak modulos felépítéséből adódóan egyes egyedi funkciók harmadik fél által készített modulok segítségével is megoldhatóak
- A külső modulok beszerzése és díjazása minden esetben Megrendelő feladata
- Szolgáltató a külső modulok beszerzését és telepítését csak külön díjazás fejében végzi, amelyet az árajánlat tartalmaz
- Szolgáltató nyomatékosan felhívja Megrendelő figyelmét, hogy nem garantálja a webáruház működését azokkal a külső modulokkal, amelyekre nincs ráhatása
- Szolgáltató külső modulokban csak indokolt és külön díjazás fejében végez módosításokat

4.8. Szolgáltató a webáruházat tesztelésre átadja

- A munkák elkészítéséről Szolgáltató a Megrendelőt tájékoztatja, a tesztverziót az interneten hozzáférhetővé teszi a Szolgáltató teszt tárhelyén Megrendelő részére
- A munka elkészítését és a tesztverzió átadását követően Megrendelő ezeket köteles ellenőrizni és 3 munkanapon belül jóváhagyásáról nyilatkozni.
- Ha a megadott határidőben Megrendelő nem nyilatkozik, hallgatását jóváhagyó nyilatkozatának kell tekinteni.

4.9. Szolgáltató a webáruházat élesíti

- A teljesítés helye, amennyiben a teljesítés nem elektronikus úton történik e-mailen vagy FTP szerverre való feltöltésen keresztül, és a megrendelt szolgáltatás speciális jellegéből egyértelműen más nem következik, Szolgáltató telephelye.
- Megrendelő kötelessége az elkészített honlapot átvenni és a megállapodás szerinti vállalkozási díjat megfizetni
- Szolgáltatót megilleti a honlap többszörözésének a joga és Megrendelő által átvett honlaphoz hasonló honlapot korlátozás nélkül készíthet.
- Megrendelő kizárhatja azt, hogy Szolgáltató az általa készített honlapot vagy grafikai tervet referenciaként felhasználja, és annak egyedi, megkülönböztető vonásaihoz hasonló honlapot vagy grafikai tervet készítsen. Megrendelőnek e szándékát a szerződés megkötésekor írásban és kifejezetten Szolgáltató tudomására kell hoznia.
- Megrendelő jóváhagyása esetén a Szolgáltató az elkészített honlapot a hozzá tartozó eltérésekkel, kódokkal, instrukciókkal stb. kiszállítja.
- Az átadást követően Megrendelő minőségi kifogást csak a teljesítéstől számított 5 napos határidőn belül támaszthat.
- Amennyiben a megadott határidőn belül kifogás nem érkezik, a teljesítést szerződésszerűen megtörténtnek kell tekinteni.

4.10. Garanciális javítások

- Szolgáltató díjmentesen technikai segítséget nyújt a megrendelt szolgáltatással kapcsolatban felmerülő kérdésekre elektronikus úton a teljesítéstől számított 1 hónapon belül
- A díjmentes technikai segítség csak és kizárólag a weboldallal kapcsolatos technikai hibákra terjed ki, nem tartalmazza az esetlegesen felmerülő változtatásokat, új megrendeléseket
- A bejelentés módja: a biztosított online hibabejelentő rendszer vagy a Szolgáltató elérhetőségei (az 1.1 pontban meghatározott elérhetőségen keresztül)
- Az 1 hónapon túl felmerülő igények teljesítését új árajánlat alapján vállalja Szolgáltató
- Szolgáltató telefonos és/vagy személyes konzultációs lehetőséget biztosít Megrendelőnek külön díjazás ellenében (az 1.1 pontban meghatározott elérhetőségen keresztül)

5. MÉRFÖLDKÖVEK ELFOGADÁSA, HATÁRIDŐK

5.1. Ha az egyedi szerződésben a felek eltérően nem rendelkeznek, úgy a vállalási határidőről az árajánlat rendelkezik

5.2. A részfeladatok teljesítésének felek általi elfogadása, amely a számlázás alapját képezi. A részfeladatok elfogadása minden esetben írásbeli teljesítmény igazolással történik

5.3. Alap mérföldkövek:

- M1. Szerződés aláírása, specifikáció elkészítése
- M2. Design elkészítése
- M3. Tesztelésre átadás (tartalmazza a sitebuild, egyedi fejlesztések és Szolgáltató által elvégzett tesztelést)
- M4. Az oldal véglegesítése

6. DÍJAZÁS

- Ha az egyedi szerződésben a felek eltérően nem rendelkeznek, úgy a vállalási határidőről az árajánlat rendelkezik
- A díjazás óraelszámolás alapján vagy projekt alapon történik, az aktuális díjszabásról az árajánlat rendelkezik
- A díj tartalmazza a szolgáltatással kapcsolatosan a Szolgáltató részéről felmerülő összes költséget, valamint díját
- Szolgáltató a meghatározott díjon felül semmilyen további ellenszolgáltatásra nem jogosult.
- Felek a munka díjazását az árajánlatban rögzítik.
- Megrendelő köteles a díj 30%-át, a szerződés aláírását követő 5 napon belül banki átutalással teljesíteni
- Megrendelő köteles a díj 20%-át, a grafikai oldaltervek és specifikáció elkészítését követő 5 napon belül banki átutalással teljesíteni
- Megrendelő köteles a díj 30%-át, a webáruház tesztelésre átadásától számított 5 napon belül banki átutalással teljesíteni
- Megrendelő köteles a díj 20%-át, a teljesítés igazolás aláírást követő 3 napon belül banki átutalással teljesíteni
- Megrendelő az esedékes díjrészletet a Szolgáltató által kiállított számla alapján, banki átutalással köteles teljesíteni a számlán szereplő bankszámlára.
- Egy összeg akkor minősül megfizetettnek, ha az a Szolgáltató bankszámláján jóváírásra került.
- Szolgáltató az általános ÁFA szabályok szerint állítja ki számláját, általános mértékű forgalmi adóval növelve
- Szolgáltató a következő mérföldkőnek csak és kizárólag akkor kezd neki, ha az előző mérföldkő díja számlájára megérkezett.
- Szolgáltató felhívja Megrendelő figyelmét, hogy késve történő fizetés esetén a további mérföldkövek teljesítési határidejét egyoldalúan módosíthatjasa
- Szolgáltató köteles a határidők módosításáról értesíteni Megrendelőt

7. ADATVÉDELMI IRÁNYELVEK

7.1. Szolgáltató a Megrendelőnek nyújtott Szolgáltatások keretében az alábbi adatokat tartja nyilván:

- a Szerződés megkötéséhez szükséges Megrendelői adatok, melyeket jelen szerződés vonatkozó pontja tartalmaz
- Megrendelő által igénybevett Szolgáltatás adatai
- a díjfizetéssel és díjtartozással összefüggő adatok
- Szolgáltató a Megrendelői Szerződés megszüntetéséig kezeli Megrendelő személyes adatait
- A Megrendelői jogviszony lezárását követően Szolgáltató 730 napon belül törli a fent említett személyes adatokat.
- Szolgáltató az egyedi Szerződés keretében igénybevett Szolgáltatás díjfizetéssel kapcsolatos adatait a számla kifizetését követő 1 évig, díjtartozás esetén az elévülési idő (5 év) lejártáig kezeli. Kivételt képez az az eset, ha törvény a fentiektől eltérő határidőt ír elő az adatkezelésre.

7.2. Szolgáltató a Szolgáltatás üzemeltetése folytán birtokába került adatokat semmilyen körülmények között át nem adja, el nem adja, hozzáférhetővé nem teszi harmadik félnek.

- Kivételt képeznek ez alól törvény által előírt kötelezettségek a nemzetbiztonsági szolgálatok és nyomozó hatóságok tekintetében.
- Szolgáltató Megrendelőnek nyújtott szolgáltatások vonatkozásában a Szolgáltatáshoz kapcsolódó információáramlást nem figyeli meg, hallgatja le, tárolja el és avatkozik közbe
- Szolgáltató a szolgáltatások vonatkozásában rendszeresen biztonsági másolatokat készít. A biztonsági mentéseket (backup) kizárólag a Szolgáltatás meghibásodásából származó adatvesztés esetén használja fel a meghibásodás előtti állapot visszaállításának érdekében. Szolgáltató a biztonsági másolatokat bizalmasan kezeli.
- Szolgáltató a rendszerén keresztül továbbított elektronikus leveleket automatikusan, emberi beavatkozás nélkül szűri. Az ellenőrzés célja a kéretlen reklám-üzenetek (SPAM), valamint vírusok kiszűrése, melyek Megrendelő és Szolgáltató erőforrásait és infrastruktúráját egyaránt veszélyeztetik.
- Szolgáltató által Megrendelőnek nyújtott szolgáltatások esetén Szolgáltató nem gyűjt és nem tárol semmilyen információt amely esetleg a Megrendelő által üzemeltetett honlap látogatóinak későbbi azonosítását szolgálná
- Amennyiben harmadik fél levelet, vagy bármilyen olyan információt küld a Szolgáltató számára az Interneten, amin keresztül személyesen azonosítható, személyes adatait újabb félnek a Szolgáltató nem adhatja át, nem adhatja el, illetve semmilyen formában nem teheti hozzáférhetővé
- A Szolgáltató által megszerzett forgalommal kapcsolatos adatokat (személyes azonosítás nélkül) kizárólag forgalomfelmérés, illetve rendszerkarbantartás során használhatja fel, a fent felsorolt alapelveknek megfelelően
- Szolgáltató saját üzletszerzési, ill. marketing céljából kezelheti a Megrendelő személyes adatait, amennyiben Megrendelő beleegyezését adja Szolgáltatónak. Közvetlen üzletszerzés célját szolgáló üzenet nem küldhető annak a Megrendelőnek, aki nem kíván semmilyen reklámanyagot kapni és előzetes hozzájárulását e tevékenységhez nem adta
- Mind az adminisztrációs mind a produkciós fázis anyagainak archiválása digitális állomány(ok) formájában történik meg
- Az elkészített vázlatterveket és az elfogadott, megvalósult munkát Szolgáltató 2 évig archiválja.

8. SZERZŐDÉSSZEGÉS

- A Szolgáltató és a Megrendelő egyaránt szerződésszegést követ el, ha neki felróható okból hibásan teljesít, késedelmesen teljesít, vagy a teljesítés lehetetlenné válik
- Szerződésszegés esetén a Szolgáltató kötbérfelelősséggel tartozik. A felek – amennyiben az egyedi szerződésekben ettől eltérően nem állapodnak meg - a kötbér mértékét késedelmes teljesítés esetén, illetve hibás teljesítés miatti póthatáridő kitűzése esetén napi 0,33%-ban, de legfeljebb a vállalkozási díj 10%-ban határozzák meg.
- A teljesítés lehetetlenné válása – beleértve a Megrendelő indokolt elállását is – esetén a kötbér mértéke a vállalkozási díj 10%-a.
- A kötbér számításának alapja az egyedi megrendelés tárgyát képező munka, illetve részteljesítés esetén az önmagában felhasználható szolgáltatás Szolgáltatói díja.
- Amennyiben a Szolgáltató a munkát a Megrendelőnek felróható okból nem tudja elvégezni (a Megrendelő szerződésszegése), úgy kötbér (kárátalány) megilleti, valamint a Szolgáltató jogosult a kötbért meghaladó kárát érvényesíteni.

9. SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE

- A felek között létrejött eseti szerződés a szerződésszerű teljesítéssel megszűnik.
- A felek között létrejött eseti szerződés teljesítés nélkül is megszűnhet: a felek közös megegyezésével, a Megrendelő elállásával vagy felmondásával, a Szolgáltató felmondásával vagy elállásával.
- Ha a Megrendelő az általános elállási jogát (nem a Szolgáltató szerződésszegéséből eredően érvényesített elállási jogát) gyakorolni kívánja, köteles a Szolgáltatónak a felmerült költségeit, illetve kárát megtéríteni az alábbiak szerint:
• Ha Megrendelő a megrendelést követően gyakorolja elállási jogát (nem a Szolgáltató szerződésszegése miatti elállási jogát) a munkakezdési szakaszban (a Szolgáltató még a tervek elkészítését nem kezdte meg, de előkészületeket tett a szerződés teljesítése érdekében), akkor a teljes vállalkozási díj 10%-át kell kifizetnie bánatpénzként.
• Ha a Megrendelő ezt követően, a munka készítési szakaszában (ha már belekezdett a tervekbe) gyakorolja elállási jogát, akkor a teljes vállalkozási díj 50%-át kell kifizetnie bánatpénzként.
• Amennyiben a korrektúrafordulók utáni munka a megfelelő funkciókat és design elemeket tartalmazza, de a Megrendelő szubjektív látásmódja szerint nem kielégítő, akkor a teljes munka elkészítési díjának 90%-át kell kifizetnie bánatpénzként, ezután a termék átadásra kerül a Megrendelő részére. Ennek megfelelően ebben az esetben a szerződés a jövőre nézve szűnik meg.
• Ha a Megrendelő a munka/termék elkészítését követően szubjektív okból nem veszi át a terméket, akkor a termék elkészítési díj 100%-át kell kifizetnie bánatpénzként, mivel a Szolgáltató szerződésszerűen teljesített.
- A Szolgáltató jogosult a szolgáltatást felfüggeszteni, vagy a szerződést azonnali hatállyal felmondani (illetve attól elállni), ha a Megrendelő az alábbi tiltott magatartások bármelyikét tanúsítja:
• Az elkészítendő terméken – törvénybe ütköző módon pornográf, iparvédelmi illetve a szerzői jogokat vagy mások jó hírnevét, becsületét sértő, avagy a jóízléssel össze nem egyeztethető anyagokat kíván elhelyezni, megjeleníteni.
• Ha a megrendelő több, mint 30 napos fizetési késedelembe esett, és felhívásra sem rendezi tartozását
• Ha a megrendelő ellen csődeljárás, felszámolási eljárás indul vagy végelszámolását határozza el
• Ha a Megrendelő egyéb súlyos szerződésszegést követ el
• A Szolgáltató azonnali hatályú felmondása/elállása esetén a Megrendelő köteles a Szolgáltató költségeit és kárát (beleértve az elmaradt hasznot is) megfizetni.
- A felek között létrejött szerződés bármely okból történő megszűnése, vagy felmondása – kivéve az elállás egyes eseteit - nem mentesíti a feleket a fennálló kötelezettségeik, vagy díjtartozásaik teljesítése alól.

10. SZERZŐI JOGOK

- Szolgáltató – amennyiben erről Megrendelő külön nem rendelkezik – az általa elkészített munkákon a szerzői minőséget és nevét feltüntetheti, hivatkozást helyezhet el amely referencia oldalára mutat, valamint azokat referenciaként korlátozás nélkül felhasználhatja
- Szerzői jogok: Szolgáltató által készített munkák, illetve a munkafolyamat bármely szakaszában bemutatott tervek szerzői jogi védelem alá tartoznak, ezek szerzői jogosultja kizárólag a Szolgáltató
- A vagyoni jogosultságokkal kapcsolatos felhasználói jogok a Megrendelőt, a teljes ellenérték megfizetésétől kezdődően illetik meg
- A felhasználási jog nem kizárólagos, harmadik személyre át nem ruházható, át nem adható
- felhasználás módja és mértéke nem irányulhat közvetlen haszonszerzésre illetve nem eredményezhet hasznot. A felhasználási jog Magyarország területére vonatkozik és határozatlan időre szól
- A felhasználási jog semmilyen változtatást, módosítást, átalakítást vagy ehhez kapcsolódó felhasználási módot, mértéket nem foglal magában. Bármilyen, írásban előre le nem fektetett felhasználás, módosítás esetén vagy, ha a Megrendelő egyébként megszegi a felhasználás szabályait, a Megrendelő súlyos szerződésszegést követ el. Ebben az esetben a Szolgáltatót a teljes vállalkozási díjnak megfelelő összegű kötbér illeti meg és érvényesítheti ezen túl felmerülő kárát
- Ha Megrendelő a jelen szabályozotthoz képest bővebb felhasználói jogot igényel, ezt köteles előzetesen és írásban kezdeményezni. A kezdeményezés alapján Szolgáltató eldönti, hogy a kért tartalom vállalható-e és ha igen, a megrendelőlapon rögzítik a felhasználási jog pontos tartamát és díját
- A munkákhoz kapcsolódó számítógépes állománynak, vázlatoknak, terveknek az átadása és díjazása – mivel az a Szolgáltató tulajdona és nem képezi az egyes megrendelésék tárgyát – minden esetben külön megállapodás tárgyát képezi
- Szolgáltató a szerződés teljesítése során leszállított dolog feletti tulajdonjogát az ellenérték teljes megfizetéséig fenntartja. Az egyes megrendelésekben szabályozott felhasználási vagy egyéb jogosultságokat a Megrendelő a vállalkozási díj teljes megfizetésével szerzi meg
- Szolgáltató csak és kizárólag abban az esetben vállal felelősséget az átadott munkáért, ha azon sem Megrendelő sem harmadik fél nem végez módosításokat
- Szolgáltató nyomatékosan felhívja Megrendelő figyelmét, hogy a Magento webáruház alap softwarét nem Szolgáltató készítette, így az abban található rejtett vagy később felfedezett hibák, biztonsági lyukak, illetve bármely más az oldal működését befolyásoló tényezőekre nincs ráhatása
- Szolgáltató minden esetben a tőle telhető mértékben igyekszik az alap software hibáinak valamint egyéb a működést befolyásoló problémák elhárítására, azonban ezekre a munkafolyamatokra jogosult díjat felszámolni.

11. TITOKTARTÁS, ADATVÉDELEM

- Szerződő felek a szerződés teljesítése során tudomásukra jutott és a másik szerződő felet érintő minden titoknak minősülő információt, adatot vagy egyéb ismeretet kötelesek megőrizni és gondoskodni arról, hogy a titokhoz illetéktelen harmadik személy ne férhessen hozzá
- A titoktartási kötelezettség szerződő feleket a szerződés megszűnése után is terheli
- Szerződő felek a szerződés teljesítés során birtokukba jutott és a másik szerződő felet illető szerzői jogi, iparjogvédelmi vagy a Ptk. jogszabályi védelmét élvező alkotáshoz fűződő jogokat maximálisan tiszteletben tartják. Ez vonatkozik azokra az esetekre is, ha a termékeken a jelen szerződés szerint nem tüntetik fel a Szolgáltatót

12. VEGYES RENDELKEZÉSEK

- Jelen Szerződés aláírásának napjától valamennyi egyéb, a Megrendelő és a Szolgáltató között a jelen Szerződés tárgyát képező szolgáltatásra vonatkozó tárgyalás és korábbi megállapodás hatályát veszti
- Szerződő felek a szerződések teljesítése során hatékonyan, szorosan együttműködnek és egymás érdekeit messzemenően figyelembe veszik
- Szerződő feleket a szerződés teljesítése során kölcsönös értesítési és tájékoztatási kötelezettség terheli. Ezen kötelezettség teljesítésekor lehetőleg az írásos formát részesítik előnyben
- A jelen valamint az egyedi szerződésekben meghatározott, és az annak alapján küldendő valamennyi értesítést (továbbiakban: az "Értesítések") írásba kell foglalni, és a másik Félnek a hivatalos értesítési címére, a jelen pontban meghatározott módon a másik Féllel közölni kell
- A felek eltérő rendelkezése hiányában joghatás csak a jelen pontban meghatározott módon megtörtént közléshez fűződhet
- Felek képviselőik kijelentik, hogy Felek Magyarországon bejegyzett gazdasági társaságok, amelyek nem állnak sem csőd-, sem felszámolási-, sem végelszámolási eljárás alatt, valamint képviselőik rendelkeznek legfőbb szervük jelen jogügyletre kiterjedő jóváhagyó döntésével; továbbá Felek képviselőik ügyletkötési képessége korlátozás hatálya alatt nem áll.

12.1. Az Értesítések az alábbi esetekben és időpontokban tekintendők közöltnek:

- személyes kézbesítés esetén azonnal, az átvételi elismervényen — amely lehet az átadott okirat másolati példánya is, amelyen az átvevő Fél az átvétel tényét aláírásával elismeri — megjelölt napon
- futárszolgálat útján történő kézbesítés esetén a futárszolgálatnál rendszeresített formanyomtatványon a kézbesítés időpontjaként megjelölt napon
- tértivevényes ajánlott küldeményként történő kézbesítés esetén a feladóhoz visszaérkezett tértivevényen a kézbesítési időpontjaként megjelölt napon, illetőleg amennyiben a visszaérkezett tértivevény alapján a kézbesítés időpontja egyértelműen nem állapítható meg, a tértivevény feladóhoz történő visszaérkezésének napján
- amennyiben a tértivevényes ajánlott küldeményként megküldött értesítés "nem kereste", illetőleg "a címzett ismeretlen helyre költözött" megjegyzéssel érkezik vissza a feladóhoz, és a küldeményen a címzettnek az alábbiakban megjelölt címe szerepel, az értesítés a feladást követő 5. munkanapon kézbesítettnek tekintendő
- faxüzenetként megküldött értesítés esetén a sikeres továbbítást igazoló, ún. visszaigazoláson jelzett napon
- a feladatkezelő rendszerben megküldött értesítés esetén a feladatkezelő által időbélyegzővel ellátott időpont
- e-mail üzenetként megküldött értesítés esetén az e-mail üzenetnek a címzett Fél SMTP szerverén történő áthaladásának időpontját (továbbiakban: az "Áthaladás időpontja") követő naptári napon
- az ellenkező bizonyításig az Áthaladás időpontjának az e-mail üzenetben megjelölt ún. küldési időpontot kell tekinteni, kivéve, ha az e-mail üzenetben megjelölt küldési időpont nyilvánvalóan hibás. Ebben az esetben a tényleges Áthaladás időpontját kell figyelembe venni
- amennyiben a címzett Fél a fentiek bármelyike szerint megküldött értesítés átvételét megtagadja, az értesítés közöltnek tekintendő a megtagadás napján
- az értesítéseket az egyedi szerződésekben meghatározott személyeknek kell megküldeni
- szerződésnek tekintendő a felek közötti jogviszonyra vonatkozó lényeges adatokat tartalmazó megrendelés és annak árajánlatot és teljesítési határidőt tartalmazó visszaigazolása

12.2 . Jelen szerződésben külön nem szabályozott kérdésekben az alábbi jogszabályok irányadók:

- 2001. évi CVIII. Törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
- 1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról
- 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről
- 17/1999. (II. 5.) Kormányrendelet a távollevők között kötött szerződésekről
- 1959 évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről
- 2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető kérdéseiről

12.3. A jelen szerződés magyar nyelven érvényes. A felek között létrejött jogi vitákra a magyar jog előírásai az irányadóak. Felek jogvita esetén Szolgáltató mindenkori székhelye szerinti hatáskörrel rendelkező bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki


Jelen Szerződést a Felek elolvasás és közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt együttesen, cégszerűen aláírták.

Százhalombatta, 2013. augusztus hónap 01. nap